فهرست اصطلاحات بیمه ای - به ترتیب حروف انگلیسی

فهرست اصطلاحات بیمه ای - به ترتیب حروف انگلیسی

حادثه  و درمان

Accident & health

حادثه  قهری , بلای آسمانی

Act of God

آکچوئر ,محاسب  نرخ  بیمه

Actuary

نماینده  بیمه

Agent

تمام  خطر

All risks

مقرری  بیمه  عمر

Annuity

قاعده  نسبی

Average clause

سرمایه  بیمه  زندگی

Benefit

هزینه  استهلاک

Beterment

دلال  بیمه ; کارگزار

Broker

بیمه  ساختمان

Buildings insurance

ظرفیت  شرکت  بیمه

Capacity

شرکت های  بیمه  اختصاصی

Captive insurer

گواهینامه

Certificate

ادعای  خسارت

Claim

بیمه  مشترک

Co-insurance

بیمه نامه های  تجمعی  زندگی

Collective life policies

کارمزد

Commission

بیمه  جامع

Comprehensive insurance

شرایط بیمه نامه

Conditions

خسارت های  تبعی

Consequential loss

بیمه نامه  اثاث  منزل

Contents policy

شرطمستمری

Contingent annuities

شرط قابل  تبدیل

Convertible term

گواهی  موقت

Cover note

بیمه  بیماری  وخیم

Critical illness

بیمه  عمر زمانی  نزولی

Decreasing term insurance

مستمری  معوق

Deferred annuities

سرمایه  از کارافتادگی

Disability benefit

پوشش  مسؤولیت  کارفرما

Employer’s liability coverage

الحاقیه

Endorsement

بیمه نامه  عمر مختلط پس انداز

Endowment policy

بیمه نامه  مازاد

Excess of loss policy

استثنائات

Exclusion

پرداخت ارفاقی

Extra payment

بیمه نامه  صداقت  و امانت  کارکنان

Fidelity guarantee policy

 بیمه  غیرزندگی

General insurance

بیمه  مسؤولیت  عمومی

General liability insurance

کارت  سبز

Green card

بیمه  عمر گروهی

Group life insurance

بیمه  درمانی  گروهی

Group permanent health insurance

 بیمه  بازنشستگیگروهی

 Group personal pensions

بیمه تعطیلات

Holiday insurance

بیمه  منزل  مسکونی

Home service

مستمری  آنی

Immediate annuities

بیمه با سرمایه افزایشی

Increasing term

 اصل  جبران  غرامت

Indemnity

سرمایه  براساس  شاخص

Index-linked

بیمه  ازکارافتادگی  دایم

Individual permanent health insurance

بیمه نامه  انفرادی  زندگی

Individual policy

نفع  بیمه پذیر

Insurable interest

بیمه

Insurance

شرکت  بیمه

Insurance company

بیمه  شده

Insured

بیمه گر

Insurer

واسطه  بیمه ای

Intermediary

سرمایه گذاری

Investment

درآمد سرمایه گذاری

Investment income

بیمه  عضو مؤثر

Key person insurance

بیمه  هزینه های  پیگرد قانونی

Legal expenses insurance

مقدار حق  بیمه

Level premium

مسؤولیت

Liability

امید به  زندگی

Life expectancy

اعضای  لویدز

Lloyd's members

لویدز لندن

Lloyd's of London

حق  بیمه  مازاد

Loading

بیمه  مراقبت های  طولانی

Long-term care insurance

بیمه های  بلندمدت

Long-term insurance

بازرس  خسارت

Loss adjuster

ارزیاب  خسارت

Loss assessor

بیمه  بدنه  کشتی  و هواپیما

Marine aviation and transport

بیمه  باربری  دریایی

Marine insurance

موعد پرداخت

Maturity

بیمه  خراب  شدن  ماشین آلات

Mechanical breakdown insurance

بیمه  غرامت  رهن

Mortgage indemnity insurance

بیمه نامه تضمین پرداخت  اقساط وام  

Mortgage payment protection policy

بیمه نامه  مانده  بدهکار

Mortgage protection policy

بیمه نامه های  جامع  وام  رهنی

Mortgage-related policies

بیمه  مسؤولیت  مدنی  دارندگان  وسایل  نقلیه  

Motor insurance

متقابل

Mutual

بیمه  جایگزینی  با نو

New-for-old

تخفیف  عدم  خسارت

No claim discount; bonus

بیمه  مستمری  گروهی

Occupational pensions

بیمه  زیان  پولی

Pecuniary loss

مستمری

Pension

مستمری  سالیانه

Pension annuities

بیمه  ازکارافتادگی  دایم

Permanent health insurance

نرخ  تداوم

Persistency

بیمه  حوادث  شخصی

Personal accident insurance

مستمری  انفرادی

Personal pension

بیمه  بدی  آب  و هوا

Pluvius insurance

بیمه  نامه

Policy

بیمه گذار

Policyholder

بیمه  زیان  ناشی  از عملیات  تروریستی

Pool re

حق  بیمه

Premium

بیمه  درمان  خصوصی

Private medical insurance

بیمه نامه  مسؤولیت  محصول

Product liability policy

بیمه نامه  جبران  خسارت حرفه ای

Professional indemnity insurance

بیمه  اموال

Property damage

برگه  پیشنهاد

Proposal form

پیشنهاد دهنده

Proposer

بیمه نامه  مسؤولیت  عمومی

Public liability policy

نرخ

Rate

بیمه  اتکایی

Reinsurance

بیمه نامه  با قابلیت  حق  بیمه  یکجا

Renewable single premium policy

شرط تمدید

Renewable term

اعلام  برای  تمدید بیمه نامه

Renewal notice

سرمایه  افزوده

Reversionary bonus

بیمه نامه های  پس انداز

Saving policies

بیمه نامه  با حق  بیمه  یکجا

Single premium policy

توان  مالی  برای  ایفای  تعهدات

Solvency margin

اصل  جانشینی

Subrogation

سرمایه  تحت  پوشش  بیمه

Sum insured

سرمایه  مخفف

Surrender value

سندیکا

Syndicate

بیمه  نامه  زمانی

Temporary policy

شخص  ثالث

Third party

سود تجاری

Trading result

کم  بیمه شدگی

Underinsurance

ریسک  بیمه ناپذیر

Unisurable risk

 کمال حسن  نیت

Utmost good faith

معافیت  از پرداخت  حق  بیمه

Waiver of premium

بیمه  ضمانت  کالا

Warranty insurance

بیمه نامه  تمام  عمر

Whole life policy

بیمه نامه  همراه  با سود

With-profit bonds

خسارت  کلی

Write-off

حق  بیمه  سالیانه

Yearly premium

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)